Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 05-05-2018

 

Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish, Gevestigd te Beuningen aan het Julianaplein 16. KVK nummer :  09212309

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,opleiding,workshop,perfectietraining , omscholing, behandeling en transactie tussen Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony-Gelish  en een cliënt, nagelstylist en of cursist waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Patty’s Nails Studio

Patty’s Nails Studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Patty’s Nails Studio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.


Patty’s Nails Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 


De cursist (nagelstylist, persoon) die deelneemt aan een workshop, opleiding , perfectie training en of omscholing moet bij verhindering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren dit aan ons melden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt dan wordt het bedrag van de workshop, opleiding, perfectietraining en of omscholing in rekening gebracht als de betaling nog niet is voldaan. Komt de cursist deze verplichting wel na dan kan er een nieuwe datum gepland worden. 

Wanneer de cursist (Nagelstyliste) de opleiding op enig moment zelf wil stoppen ,vervalt de betaalplicht hierbij niet en zal het lesgeld voor de dagen dat zij niet meer komt in rekening gebracht worden als de hele betaling nog niet is voldaan.



4. Betaling

Patty’s Nails Studio vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op haar website www.pattys-nails.nl waar u ook online een afspraak kunt maken. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.  

 

De prijzen van de Groothandel producten en alles wat met workshops en opleidingen te maken heeft zijn exclusief btw.

 

De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

De Groothandel Klant dient direct na aankoop de producten contant of per pin te voldoen.

Voor Cursisten ( Nagelstyliste, personen)  die een opleiding willen volgen is uitsluitend na overleg met Patty’s Nails Studio – Groothandel Hand& Nail Harmony- Gelish eventueel een  betaling in termijnen mogelijk. Wanneer de cursist (Nagelstyliste) de opleiding op enig moment wil stoppen vervalt de betaalplicht hierbij niet en zal het lesgeld voor de dagen dat zij niet meer komt in rekening gebracht worden als de hele betaling nog niet is voldaan.

 

5. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling schriftelijk gemeld worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstyliste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

6. Geheimhouding

 Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling, of tijdens opleidingen, workshops en of andere perfectie trainingen.

 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio en Groothandel is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de Nagelstudio / Groothandel..

 

8. Garantie

Patty’s Nails Studio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling.

 Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten,  gevijld  of opzettelijk afgebroken.

• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de natuurlijke / kunstnagels niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging & diefstal

Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Nail art

Indien Patty’s Nails Studio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Patty’s Nails Studio . Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Patty’s Nails Studio . Patty’s Nails Studio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt of cursist behoort zich in de nagelstudio / groothandel behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt of cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Patty’s Nails Studio - Groothandel Hand & Nail Harmony- Gelish het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.



12. Leeftijd

De minimale leeftijd dat wordt gehanteerd bij Patty’s Nails Studio voor het zetten van kunstnagels (PolyGel of acryl) is 18 jaar. Voor overige behandelingen onder 18 jaar graag even contact opnemen met Patty’s Nails Studio

.


 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens

Patty’s Nails Studio

Julianaplein 16

6641 CT Beuningen

Nederland

T (06) 41 860 382

E [email protected]

Patty's Nails studio  Julianaplein 16, 6641 CT Beuningen





Copyright © 2016 - Patty's Nails studio